Saturday, January 30, 2010

قاصدکقاصدک هان چه خبر آوردی ؟

از کجا وز که خبر آوردی ؟

خوش خبر باشی اما، اما

گرد بام و بر من

بی ثمر می گردی

.....................

قاصدک

ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند . . . .

No comments:

Post a Comment