Wednesday, October 12, 2011

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست
از بس که گره زد به گره حوصله ها را