Saturday, January 30, 2010

قاصدکقاصدک هان چه خبر آوردی ؟

از کجا وز که خبر آوردی ؟

خوش خبر باشی اما، اما

گرد بام و بر من

بی ثمر می گردی

.....................

قاصدک

ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند . . . .

Wednesday, January 27, 2010

وصل و هجران

يکي درد و يکي درمان پسندد ، يکي وصل و يکي هجران پسندد

من از درمان و دردو وصل و هجران، پسندم آنچه را جانان پسندد
پی نوشت: گفتم: کی برمیگردی؟ گفت : یارب امان ده تا باز بینیم چشم محبان روی حبیبان
گفتم زود برگرد، گفت : شیرینی وصال به مدت هجرانه

Monday, January 25, 2010

باران می بارد

باران می بارد امشب ومن دلم گرفته است. نه ازبارش بارون، نه

از اینکه
چرا بعضی از آدمها اینقدر غیر قابل اعتماد هستند

و چطور میشه
بهشون کمک کرد؟؟!! یا اصلا تحملشون کرد

ولش کن بهتره هیچی نگم که دیگه تکرار مکرراته

خسته شدم، خسته

Saturday, January 23, 2010

Wisdom in women

A young wife sat on a sofa on a hot humid day, drinking iced tea

and visiting with her Mother. As they talked about life, about

marriage, about the responsibilities of life and the obligations of

adulthood, the mother clinked the ice cubes in her glass

thoughtfully and turned a clear, sober glance upon her daughter.

" Don't forget your Sisters,' she advised, swirling the tea leaves

to the bottom of her glass. 'They'll be more important as you get

older. No matter how much you love your husband, no matter how much

you love the children you may have, you are still going to need

Sisters. Remember to go places with them now and then; do things

with them.'

'Remember that 'Sisters' means ALL the women...

your girlfriends, your daughters, and all your other

women relatives too. 'You'll need other women. Women always do.'

What a funny piece of advice!' the young woman

thought. Haven't I just gotten married? Haven't I just joined

the couple-world? I'm now a married woman, for goodness sake! A

grownup! Surely my husband and the family we may start will be all

I need to make my life worthwhile!'

But she listened to her Mother. She kept contact with her Sisters

and made more women friends each year. As the years tumbled by,

one after another, she gradually came to understand that her Mom

really knew what she was talking about.

As time and nature work their changes and their mysteries upon a

woman, Sisters are the mainstays of her life.

After more than 50 years of living in this world, here is what I've

learned:

THIS SAYS IT ALL:

Time passes...

Life happens.

Distance separates.

Children grow up.

Jobs come and go.

Love waxes and wanes.

Men don't do what they're supposed to do.

Hearts break.

Parents die.

Colleagues forget favors.

Careers end.

BUT.........

Sisters are there, no matter how much time and how

many miles are between you. A girl friend is never farther away

than needing her can reach.

When you have to walk that lonesome valley and you have to walk it

by yourself, the women in your life will be on the valley's rim,

cheering you on, praying for you, pulling for you, intervening on

your behalf, and waiting with open arms at the valley's end.

Sometimes, they will even break the rules and walk beside you...Or

come in and carry you out.

Girlfriends, daughters, granddaughters, daughters-in-law, sisters,

sisters-in-law, Mothers, Grandmothers, aunties, nieces, cousins,

and extended family, all bless our life!

The world wouldn't be the same without women, and neither would I.

When we began this adventure called womanhood, we had no idea of the

incredible joys or sorrows that lay ahead. Nor did we know how much

we would need each other.

Every day, we need each other still..

Wisdom in women

A young wife sat on a sofa on a hot humid day, drinking iced tea
and visiting with her Mother. As they talked about life, about
marriage, about the responsibilities of life and the obligations of
adulthood, the mother clinked the ice cubes in her glass
thoughtfully and turned a clear, sober glance upon her daughter.
" Don't forget your Sisters,' she advised, swirling the tea leaves
to the bottom of her glass. 'They'll be more important as you get
older. No matter how much you love your husband, no matter how much
you love the children you may have, you are still going to need
Sisters. Remember to go places with them now and then; do things
with them.'
'Remember that 'Sisters' means ALL the women...
your girlfriends, your daughters, and all your other
women relatives too. 'You'll need other women. Women always do.'
What a funny piece of advice!' the young woman
thought. Haven't I just gotten married? Haven't I just joined
the couple-world? I'm now a married woman, for goodness sake! A
grownup! Surely my husband and the family we may start will be all
I need to make my life worthwhile!'
But she listened to her Mother. She kept contact with her Sisters
and made more women friends each year. As the years tumbled by,
one after another, she gradually came to understand that her Mom
really knew what she was talking about.
As time and nature work their changes and their mysteries upon a
woman, Sisters are the mainstays of her life.
After more than 50 years of living in this world, here is what I've
learned:
THIS SAYS IT ALL:
Time passes...
Life happens.
Distance separates.
Children grow up.
Jobs come and go.
Love waxes and wanes.
Men don't do what they're supposed to do.
Hearts break.
Parents die.
Colleagues forget favors.
Careers end.
BUT.........
Sisters are there, no matter how much time and how
many miles are between you. A girl friend is never farther away
than needing her can reach.
When you have to walk that lonesome valley and you have to walk it
by yourself, the women in your life will be on the valley's rim,
cheering you on, praying for you, pulling for you, intervening on
your behalf, and waiting with open arms at the valley's end.
Sometimes, they will even break the rules and walk beside you...Or
come in and carry you out.
Girlfriends, daughters, granddaughters, daughters-in-law, sisters,
sisters-in-law, Mothers, Grandmothers, aunties, nieces, cousins,
and extended family, all bless our life!
The world wouldn't be the same without women, and neither would I.
When we began this adventure called womanhood, we had no idea of the
incredible joys or sorrows that lay ahead. Nor did we know how much
we would need each other.
Every day, we need each other still..

پندی از نلسون ماندلا

پرسیدم چطور بهتر زندگی کنم؟

با كمی مكث جواب داد:

گذشته‌ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر

با اعتماد زمان حالت را بگذران

و بدون ترس برای آینده آماده شو

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه‌ای بیانداز

شک‌هایت را باور نکن

و هیچگاه به باورهایت شک نکن

زندگی شگفت انگیز است، در صورتی‌كه بدانی چطور زندگی کنی

پرسیدم آخر ...

و او بدون اینكه متوجه سؤالم شود، ادامه داد:

مهم این نیست که قشنگ باشی،

قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر

كوچك باش و عاشق ...

كه عشق، خود میداند آیین بزرگ كردنت را

بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه‌ی خاص تو با کسی

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه‌ی پایان رسیدن

داشتم به سخنانش فكر می‌كردم كه نفسی تازه كرد و ادامه داد:

هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می‌شود و برای زندگی كردن
و امرار معاش در صحرا می‌چرد

آهو می‌داند كه باید از شیر سریع‌تر بدود، در غیر این‌صورت طعمه شیر خواهد شد

شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا می‌گردد و می‌داند که
باید از آهو سریع‌تر بدود تا گرسنه نماند

مهم این نیست كه تو شیر باشی یا آهو

مهم اینست كه با طلوع آفتاب از خواب برخیزی و برای زندگیت،
با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن كنی

به‌ خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی می‌خواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ...

كه چین از چروك پیشانیش باز كرد و با نگاهی به من اضافه كرد:

زلال باش ...،‌

زلال باش ...،

فرقی نمی‌كند كه گودال كوچك آبی باشی، یا دریای بیكران

فقط، اگر حقیقتا

زلال باشی، آسمان در توست

و تو جاری هستی تا زندگی جاری باشد ...

Saturday, January 16, 2010

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستیتو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستیچه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن

تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی