Saturday, July 16, 2011

روزگارا که چنین سخت به من می گیری
 با خبر باش که پژمردن من آسان نیست