Saturday, October 30, 2010

رفتی و بر دست افق مرده صبح

امروز89/8/8 به یاد یکمین سالگرد عزیز سفر کرده ، میترای نازنین

خداحافظ اي شعر شب هاي روشن
خداحافظ اي قصه عاشقانه
خداحافظ اي آبي روشن عشق
خداحافظ اي عطر شعر شبانه
خداحافظ اي هم نشين هميشه
خداحافظ اي داغ بر دل نشسته
تو تنها نمي ماني اي مانده بي من
تو را مي سپارم به دل هاي خسته
تو را مي سپارم به ميناي مهتاب
تو را مي سپارم به دامان دريا
اگر شب نشينم ،  اگر شب شكسته
تو را مي سپارم به روياي فردا
به شب مي سپارم تو را  تا نسوزد
به دل مي سپارم تو را تا نميرد
اگر چشمه واژه از غم نخشكد
اگر روزگار اين صدا را نگيرد
خداحافظ اي برگ و بار دل من
خداحافظ اي سايه سار هميشه
اگر سبز رفتي  اگر زرد ماندم
خداحافظ اي نوبهار هميشه 

2 comments: