Sunday, March 14, 2010

دوستان را سلامت، محبان را نظاره

امروز صبح که از خواب بیدار شدم، حس خوبی داشتم، تصمیم گرفتم این احساس خوب را تا شب با خودم داشته باشم... توی راه به نزدیکی های اداره که رسیدم، گیرنده هام قویتر و این احساس تشدید شد و ناگهان به یاد دوستی نازنین افتادم که تقریبا مدت طولانی بود از اون بی خبر بودم..مدتها بود که به واسطه مشغله کاری توی ایران نبود و.... امروز بعد از مدتها انتظار تماس گرفت..امروز روز من بود، هنوز از تماس این دوست نازنینم مسرورم و خرسند وشادیم را اینجا ثبت می کنم، که یاد من باشد که هنوز انرژیهای مثبت دوستانم را دریافت می کنم و بهانه هایی برای شادی و سرور دارم...... دوستان را سلامت ، محبان ر انظاره
No comments:

Post a Comment