Saturday, January 16, 2010

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستیتو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستیچه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن

تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی

No comments:

Post a Comment