Sunday, December 13, 2009

اقتصادی کردن تولید

امروز می خواستم بشینم کمی بنویسم و اینجا بگذارم که همه بخونند وبدونند وببینند که یادشون نره
ولی کلی کار ریخته سرم وباید انجام بدم
دیروز نامه دادن که با توجه به موضوع اقتصادی کردن تولید... خواهشمند است ضمن مرور اسناد برنامه پنجم توسعه واینا!
امروز درباره این موضوع در حداقل ده بند اظهار نظر کارشناسی بفرمایید।
یکی نیست بگه آخه اظهار نظر یکروزه امثال من آیا اجراییه یا کاربردی داره
جهان سومی هستیم دیگه، بیشتراز این چه انتظاری داشته باشم

No comments:

Post a Comment