Sunday, November 29, 2009

صبر

دوستی گفت صبر کن زیراک صبر کار تو خوب زود کند
آب رفته به جوی باز آرد کارها به از آن چه بود کند
گفتم ار آب رفته باز آید ماهی مرده را چه سود کند

No comments:

Post a Comment