Wednesday, November 25, 2009

ندامت

چقدر دیر فهمیدم که همه حرفهای دلنشین تو فریبی بیش نبود...کاش هرگز نمی فهمیدم ویا دست کم زندگیم را تباه نمی کردم

No comments:

Post a Comment